Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Innowacje pedagogiczne.

rok szkolny 2018/2019

Monika Worona, Magdalena Paluch - Innowacja pedagogiczna "Piękna nasza Polska cała"

 

 Innowacja pt. "Piękna nasza Polska cała" jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Innowacja i jej działania projektowe skierowane są do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Okonku. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, na świetlicy szkolnej oraz w ramach zajęć dodatkowych .

Główne cele innowacji to rozbudzanie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu poprzez ukazanie piękna Polski, wzbogacenie wiedzy na temat historii Polski i położenia geopolitycznego, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, miastem, rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej, przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym, kształtowanie postawy szacunku dla wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, miłość, tolerancja, rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystania zdobytych informacji, wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania w czasie projektu, rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży inspirowanej tematyką historyczną  i przyrodniczą.

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z podejmowanych aktywności wielostronnie rozwijające uczniowski potencjał twórczy, przyswajające kulturę i przyrodę naszej pięknej i wolnej Polski. Podejmowanie zadań będzie doskonałą okazją do spotkań, wspólnej zabawy w gronie przyjaciół i radosnego świętowania w 100- lecie wolności. 


rok szkolny 2017/2018

Monika Worona - Innowacja pedagogiczna "Polubić matematykę"

 Celem innowacji jest wzbudzenie w uczniach zainteresowania „Królową nauk”, pomoc w przełamaniu ich wewnętrznego oporu i niechęci do przedmiotu uznawanego za trudny i nudny, dostrzeganie piękna matematyki. Dziecko, które pozna i polubi matematykę i jej zasady rozwiązywania problemów nie będzie bezbronne we współczesnym świecie.

Wdrożenie innowacji z matematyki ma służyć aktywności matematycznej uczniów,  rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia. Należy rozwijać u dzieci od najmłodszych lat zdolność do skupienia uwagi, koncentracji, wysiłku i konsekwencji w doprowadzenia do końca podjętego działania. Obliczenia matematyczne rozwijają dodatkowo  umiejętność wypowiadania się, czytania i pisania. Rozwiązując zaś zadania tekstowe uczniowie wdrażają się do logicznego myślenia, kształtują umiejętność spostrzegania i rozumienia związków między wielkościami, uczą się matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogi obowiązujących w matematyce.

 Innowacją objęci będą uczniowie klasy II i III uczęszczający do świetlicy szkolnej.


Alicja Kwaśny - Innowacja pedagogiczna "Czytam, bo lubię, czytam, bo chcę"

   Projekt przeznaczony jest dla chętnych uczniów z klas 3 i 4 naszej szkoły. Jest to przedsięwzięcie składające się z różnorodnych działań rozwijających umiejętność czytania uczniów, jak i pogłębiających ich wiedzę z różnych dziedzin. W trakcie spotkań uczniowie dowiedzą się, jaki wpływ ma czytanie na rozwój różnorodnych umiejętności, w jaki sposób odpowiednio dobrana literatura pomaga rozwijać zainteresowania, budować system wartości, wskazywać priorytety, uczy właściwie organizować wolny czas. Na zajęciach szczególny nacisk położony jest na czytanie, właściwy odbiór tekstu, uważne słuchanie, a w konsekwencji jego rozumienie. Innowacja ma spowodować, że dzieci biorące w niej udział będą czytały ze zrozumieniem, chętniej sięgały po książki, samodzielnie poszukiwały informacji w różnorodnych źródłach oraz tworzyły ciekawe wypowiedzi. Zajęcia tego typu są niezwykle ważne i wartościowe szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy czytanie książek staje się coraz mniej popularne, a dzieci chętniej sięgają po tablety, komputery, telewizję.

 Projekt jest realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych w ramach Koła Bibliotecznego. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz. od 1240 – 1325 w sali nr 14.rok szkolny 2015/2016

 Wioleta Czeszczewik - Innowacja pedagogiczna dla uczniów klas IV

 „Moja przygoda z Anią… Czytając poszerzamy horyzonty (My jurnej with Anne… Broadens your horizones)” opracowana przez nauczycielkę języka angielskiego Wioletę Czeszczewik.
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV.  Celem innowacji jest poszerzanie świadomości dotyczącej korzyści płynących z nauki języka obcego nastawione na rozwijanie zdolności rozumienia ze słuchu oraz tekstu pisanego w oparciu książkę „Anne of Green Gables”. Umiejętność rozmowy w języku angielskim będzie rozwijana podczas dyskusji oraz wypowiedzi własnych dziecka. Zadaniem innowacji jest też promowanie czytania wśród uczniów oraz pogłębianie wiedzy o kulturze i obyczajach krajów anglojęzycznych, ich zwyczajach oraz tradycjach.

rok szkolny 2014/2015

 Alicja Kwaśny, Elżbieta Lipiec - "Szkolna akademia przyjaciela zwierząt" - dla uczniów klas II-VI.

  Innowacja ma na celu ukształtowanie postawy odpowiedzialnego opiekuna zwierząt i przygotowanie do życia w zgodzie z przyrodą, budzenie empatii i bezinteresownej pomocy bezdomnym zwierzętom, rozwijanie zainteresowań i umiejętności poprzez różnorodne działania plastyczne, czytelnicze, muzyczne oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce.


rok szkolny 2013/2014

 Wioleta Czeszczewik-Świrska - "I Ty możesz zostać poliglotą" - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas III.

  Formy i metody pracy na zajęcich sprzyjają rozwojowi umiejętności komunikacyjnych uczniów. Dzieci uczą się w sposób aktywny, przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów. Systematyczne korzystanie z tablicy interaktywnej dodatkowo podnosi walory dydaktyczne innowacji. Program uwzględnia  naturalną w tym wieku potrzebę aktywności ruchowej dziecka poprzez zastosowanie gier i zabaw słowno-muzycznych oraz ruchowych.